Referencer - Offentlig

Limfjordsskolen Struer.

Om- og tilbygning Limfjordsskolen Struer. Læs mere her!

Enggårdscenteret Struer

Om- og tilbygning Enggårdscenteret Struer. Læs mere her!

Altanlukning Sønderparken

Projektet omfatter renovering af teglstensgavlmure og altanlukninger udført med alu-partier. Læs mere.

Renovering Dyssegården

Projektet omfatter renovering af teglstensfacademure (Nye mørtelfuger),tagrenovering omfattende udskiftning af bølgeplader til tagpapdækning på krydsfinerplader, efterisolering og brandsikring af loftskonstruktion i trapperum incl. indbygning af ovenlys/røglem samt altanlukninger udført medalu-parfier. Læs mere.

Kalolinelundskolen, Silkeborg

Ny opførelse af bygning indeholdende undervisningslokaler, musik, kreativt værksted samt kontorer i forbindelse med eksisterende skole. - Se mere.

Silkeborg Atletikstadion

De nye omklædningsfaciliteter er delvist indbygget i jordvold omkring eksisterende atletikstadion. Se mere.

Rolf Krake Skolen

Rolf Krake Skolen er etableret først i90´erne som erstatning for Holstebros oprindelige byskole. I 2002-2003 er der som tilbygning til skolen etableret en multisal med scenefaciliteter til brug for skolens elever. I tilknytning til hallen - Se mere.

Nordvestjysk Handelsgymnasium

Midt i 80´erne blev der i Thisted opført en specialarbejderskole. Firmaet var dengang en del af teknikkergruppen bag projektet.Det oprindelige byggeri var på ca. 6.000m². Som en del af den løbende udvikling af de faglige uddannelser. Se mere.

Plejeboliger i Struer

Med Struer Kommune som bygherre er der opført 40 plejeboliger på Voldgade i Struer i nær tilknytning til det eksisterende Vest Center Kilen. - Læs mere.

Mejrup Skole

Mejrup er en af omegnsbyerne i Holstebro Kommune, hvor der gennem de seneste år er sket en betydelig udvikling i de tilknyttede boligområder, og en udbygning af kapaciteten på den lokale skole har derfor været nødvendig. Firmaet har haft ansvar for de ingeniørmæssige arbejder i forbindelse med projektering af denne udbygning. Se mere.

Holstebro Handelsskole

Holstebro Handelsskole har gennem de senere år oplevet et stadig stigende behov for undervisning og kurser inden for anvendelse af EDB og IT teknologi, Skolen er derfor udvidet med nye undervisningslokaler - Se mere.

Bakkebo i Vinderup

Bakkebo var Vinderup Kommunes centrale plejehjem beliggende i nær tilknytning til Vinderup Rådhus. Bakkebo var det første af en række tidligere plejehjem - Læs mere.

Borbjerg Børnehave

Tilbygning af eksisterende børnehave indeholdende grupperum, køkken, garderobe, velfærdsområder m.v. - Læs mere.

Specialhjem Skovhuset, Ulfborg

Skovhuset i Ulfborg er et af Ringkøbing Amts botilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. - Se mere.

SFO Videbæk

Tilbygning af eksisterende SFO 189 m² til eksisterende skole på i alt ca. 5922 m². Bygningen opføres i forbindelse med eksisterende skole. Se mere.

Heibergskolen, København Ø

Heibergskolen, Randersgade København Ø. Heibergskolen er en af Københavns Kommunes store folkeskoler, der som mange andre skoler er i gang med en større udbygning og ombygning med henblik på at tilpasse skolens fysiske rammer til det kommende elevtal og de -Se mere.

Sevel Plejehjem

opført med støtte af fremsynede borgere i Sevel. Den oprindelige bygning er udvidet flere gange med tilbygninger af forskelligarkitektur. I 2001 besluttede Vinderup kommune at gennemføre en mere gennemgribendeombygning - Se mere.

Bang & Olufsen museet i Struer

Med udgangspunkt i en donation fra Kirsten & Peter Bangs Fond på 20 millioner kr. til etablering af en afdeling af Struer Museum, læs mere.

Autistboliger

Ringkøbing Amt iværksatte i sidste periode inden regionsdannelsen en række byggerier til brug for svage grupper i samfundet - Læs mere.

Lem Plejehjem

Se skitse her

Plejehjemmet i Lem ved Ringkøbing Fjord er et helt typisk plejehjem udført i mange vestjyske byer tilbage i 1950'erne og med senere udvidelser og ombygninger i årene efter.

Som i mange andre lignende institutioner lever den oprindelige indretning ikke op til nutidens krav og ønsker. Derfor er det besluttet at gennemføre et projekt, hvor man sammenlægger 2 værelser til 1 og hermed får 2 rums lejligheder til alle beboere med tidssvarende baderum.

Samtidig med ombygningen af den eksisterende bygning opføres en tilbygning med nye 2 rums ældreboliger.

Den samlede bygning forsynes med ABA- og sprinkleranlæg. Den eksisterende bygning har et etageareal på ca. 1800 m², og tilbygningen om- fatter ca. 500 m².

Projektet gennemføres i et samarbejde med Hvam Arkitektkontor A/S

Fjordglimt Ældrecenter, Skive

Fjordglimt ældrecenter i Sennels ved Thisted

Fjordglimt er som navnet siger et ældrecenter, der omfatter ca. 3.000 m² etageareal indeholdende 4 boenheder med henholdsvis 2 x 10 stk. somatiske boliger og 2 x 10 st. skærmede boliger. Ved planlægningen er det med rigelig dagslystilgang og integration med grønne områder tilstræbt at skabe indbydende og tillidsvækkende omgivelser for beboerne. Ligeledes er målet, at der kan opstå et naturligt fællesskab mellem beboere indbyrdes og med personalet for at opnå den størst mulige grad af tryghed hos beboerne.

Plejehjemmet Skredsande

Plejehjemmet Skredsande er et af flere plejehjem i Holstebro Kommune, som er ombygget til pleje- og ældreboliger.

Det samlede etageareal er ca. 5.000,- m² bestående af 3 sammenbyggedeblokke i 2 etager - Se mere.

Multihal Borbjerg

Se skitse her

Borbjerg er en af omegnsbyerne i Holstebro Kommune, hvor der gennem de seneste år er sket en betydelig udvikling. Den aktive borgerforening har dels ved støtte og egne indsamlede midler etableret midler for opførelse af en mulithal hvor alle sognets aktiviteter kan finde sted.
Firmaet har haft ansvar for de ingeniørmæssige arbejder i forbindelse med projektering af denne udbygning.

Bygherre: Fritidshuset Borbjerg.

Bygningstørrelse: 1388 m².

Budget: Ca. 11.500.000 dkr.

Rådgivningsydelser: Projektering af VVS og el. Fagtilsyn

UCH Holstebro

Udvidelse- og ombygning af lokaler for laboratorie uddannelsen med nye selvstudielokaler med tilhørende nye ventilaions-og elanlæg.

Undervisningslokalerne indeholder forsøgsborde for laboratorieforsøg i fagene natur- og videnskab. Læs mere her!

Institution og dagpleje i Halgård

Opførelse af ny daginstitution med produktionskøkken på i alt ca. 900 m² samt udetoilet og krybberum. - Se mere.

Holstebro Teknisk Skole

Udvidelse- og ombygning af lokaler for HTX uddannelsen med nye selvstudielokaler med tilhørende opdateringer af eksisterende ventilations-og elanlæg.Til dette projekt blev der i samme forbindelse udført nye lærerværelse/kontorer inkl. ny tømrehal for tømreruddannelsen - læs mere.

Daginstitutionen Gården, Ryde.

Tilbygning af eksisterende daginstitution på i alt ca. 532 m². I august 1991 blev døren lukket op for de første børn på Gården. - Se mere.

Lind Skole

Projektet omfatter en mindre tilbygning, indeholdende 2 nye klasselokaler med tilhørende faciliteter. Der udføres tilbygning på ca. 200m². Endvidere omfatter projektet ombygning/renovering af klasselokaler, lærerværelsebibliotek/mediatek og aula.

Ombygningens nettoareal udgør ca. 600m². - Se mere.

Ødsted Skole

Renovering efter skimmelsvampsanering, Ødsted Skole. Som følge af indeklimaproblemer på skolen, blev der i 2007 gennemførten undersøgelse for forekomst af skimmelsvamp. Undersøgelsen viste væsentlige forekomster af skimmelsvamp - Se mere.

Møllehuset Thisted

Møllehuset er en institution for svært fysisk og psykisk handicappede børn og unge. Der er ved planlægningen af byggeriet som helhed taget en række hensyn til dette klientel og til personalets muligheder for at kunne give den bedst mulige pleje og service.

Af hensyn til svagtseende beboere - Læs mere.

Nørre Felding Skole

Nr. Felding er en af flere mindre omegnsbyer beliggende i Holstebro Kommune. Man har i mange år haft egen skole og en sognegård som samlingssted for lokalsamfundets aktiviteter.

Facaderenovering afdeling 5, Damtoften Ringkøbing

Facaderenovering afdeling 5, Damtoften Ringkøbing. Se mere

Bo- og levestedet Horskær

Bo- og levestedet Horskær. Se mere.

UCH Holstebro, ny malerafdeling

​Tilbygning omfatter ny malerfløj til uddannelse af malere. Bygningen indrettes til 80 elever fordelt på 3 klasselokaler. Læs mere her!

UCH Holstebro, ny administration og hovedindgang

Tilbygning omfatter ny administration og ny hovedindgang til UCH.

Bygningen indrettes som hovedadministration til UCH Holstebro. Læs mere her!

UCH Holstebro, ombygning htx, eud mv.

Bygningen ombygges fra nuværende malerskole til kontorer for administrationen,

undervisningslokaler og tilhørende depoter m.v. Læs mere her!

Kontaktinformationer​

Grue + Kirkgaard A/S 

CVR: 30534034

Postnummer, by & adresse

Medlem af:

Holstebro indus​tri og håndværkerforening

Foreningen af rådgivende ingeniø​rer